ჰოსტინგი

ჰოსტინგი (hosting, ინგ- მასპინძლობა) ეს არის ინტერნეტ მომსახურება, რომელსაც უზრუნველყოფს ჰოსტინგ პროვაიდერი კომპანია და რომლის დროსაც ინტერნეტში არსებულ სერვერზე მომხმარებელს გამოეყოფა სივრცე და სპეციალური პროგრამული ინსტრუმენტები ინტერნეტში განსაზღვრული ინფორმაციის (ვებ გვერდი, ტექსტი, ელექტრონული ფოსტა, სურათი, აუდიო–ვიდეო ფაილი, მონაცემთა ბაზა და სხვა.) განსათავსებლად და სამართავად.

ჰოსტინგ კომპანია უზრუნველყოფს ინფორმაციის განთავსებისთვის და მართვისთვის საჭირო ყველა საშუალებას: ვებ სივრცეს, 24 საათიან წვდომას ინტერნეტთან, ვებ–გვერდთან დაკავშირების მაღალ სიჩქარეს და თქვენს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას მსოფლიოს ნებისმიერ ადგილსა და დროს.

ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან თანამშრომლობით გთავაზობთ შემდეგ ჰოსტინგ პაკეტებს:

ჰოსტინგის ღირებულებაში შედის დომენური სახელის რეგისტრაცია და მართვა.

ვებ-ჰოსტინგის პაკეტები:

პაკეტი

ბაზისი Basic

სტანდარტი Standartპრემიუმი Premiumბიზნესი Bussiness
ინსტალაცია
 
The activation fee is the fee you are paying for the initial web hosting account creation and setup. We have weaved all setup fee for you now.
უფასო უფასო უფასო უფასო
თვიური ფასი, ევრო
 
Monthly Price is the fee you have to pay per month for using our web hosting services. The prices are proportionate to the features you get with each account.
2.00 3.00 4.00 5.00
პრომო ფასი, წელიწადში
 
Promo Price is the promotional price for a new signup.
24.00 36.00 48.00 60.00
ვებ სივრცე, მბ
 
Disk Space is the allocated data storage space you get for your hosting plan. All of the data you have on the server i.e. pages, files and emails are using your hosting plan's disk space.
1000 მბ შეუზღუდავი შეუზღუდავი შეუზღუდავი
თვიური ტრაფიკი, მბ
 
Data Transfer also known as Traffic is the actual amount of data transferred between your site and your visitors i.e. each time somebody is loading a page, file or a graphic from your site, data transfer is generated. The allocated data transfer is shown per month.
შეუზღუდავი შეუზღუდავი შეუზღუდავი შეუზღუდავი
უფასო დომენი
 
Free Domain shows if a FREE domain registration/transfer is included within every particular web hosting deal. Check out for plans that have free domain registration.
no yes yes yes
სარეზერვო კოპირება
 
Data Backup is made on a weekly basis. In case of technical problem and data loss we can restore backup from the previous one.
no yes yes yes
SITE Builder
 
SITE Builder is Soholaunch, it can be used efficiently both by novices and experts. With Soholaunch you create your unique, ultifunctional website in no time, without any costs. The version of Soholaunch is basic version.
no yes yes yes
ქსელის უწყვეტობა
 
Network Uptime is the uptime we strive to gurantee on our web hosting platform.
99.9% მდე 99.90% 99.90% 99.90%
საიტის მენეჯმენტი    
დომენების რაოდენობა
 
Domains Allowed is the number of domain names you can host within particular web hosting plan.
1 2 5 შეუზღუდავი
სუბდომენების რაოდენობა
 
Subdomains Allowed is the numbert of subdomains you can create and host within particular web hosting plan.
3 5 შეუზღუდავი შეუზღუდავი
სრული DNS მენეჯმენტი
 
Full DNS Management is an option to manage your domains' DNS anytime you want through a Domain Control Panel you get extra with every domain registration/transfer.
no yes yes yes
FTP ანგარიშები
 
FTP Accounts is File Transfer Protocol used for the exchange of files over any network that supports TCP/IP protocol. You can upload files or any other data using an FTP account with any standard FTP client software.
1 2 შეუზღუდავი შეუზღუდავი
404 შეცდომის გვერდი
 
A 404 error page is displayed when someone on your site enters a link that does not exist. You can customize your 404 page i.e. put anything you like on it such as friendly statement that the requested page could not be found, using the same look and feel as for the rest of your site. This 404 error page enables you to track where your visitors come from and where the source of the broken link is.
no yes yes yes
სრული მართვის პანელი
 
Advanced Control Panel is fully-featured web based control panel that puts you in full control of data content inside your account. Additionally with every paid web hosting plan you get Domain Control Panel for managing your domain(s).
no yes yes yes
ფაილების ვებ მენეჯერი
 
Web Based File Manager is option through the Web Hosting Control Panel to easily upload, change, rename or delete file(s) and folder(s) inside your account.
yes yes yes yes
პაროლით დაცვა
 
Password Protection is option to set username and password access to any URL / directory of your site hosted with us without technical knowledge.
no yes yes yes
SSH (უსაფრთხო გარსი)
 
SSH (Secure Shell) is an option to securely and remotely access your web hosting account using command line interface e.g. Putty. This feature is strictly required by advanced web developers or administrators
no no no yes
ელ-ფოსტაბაზისისტანდარტიპრემიუმიბიზნესი
ელ-ფოსტის ანგარიშები
 
Email Accounts is the number of email boxes can create within you hosting plan's limits. In other words it is how many email addresses yo ucan create e.g. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
1 შეუზღუდავი შეუზღუდავი შეუზღუდავი
Email Alias
 
Email Alias is to setup multiple email addresses and point them on to other email address e.g. on your mail box This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it you create alias This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , any emails send to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it will be received in This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
1 შეუზღუდავი შეუზღუდავი შეუზღუდავი
ფოსტის დაგზავნის სიები
 
Mailing List is the option to create a list of email addresses and email all of them by sending email to only one pre-defined email address(mailing list address).
no no no 5
ელ-ფოსტის ფილტრაცია
 
Email Filters is option to manage incoming email traffic to the mailboxes in your hosting account. You can set filters that apply rules to any incoming email which contains specific keywords in the mail header or body i.e. delete, forward, move to another folder. You can also set priorities and order the way these rules are executed.
no no 10 10
ვირუსისგან დაცვა (ClamAV)
 
Virus Protection is using ClamAV anti-virus toolkit designed strictly for e-mail scanning on mail gateways. It scans, detects and removes any unwanted programs that can potentially corrupt your data, or infringe the normal operation of your PC.
no yes yes yes
SPAM ფილტრაცია
 
SPAM Protection is using SpamAssassin. It is a computer program that uses a variety of spam detection and spam filtering techniques based on content-matching rules. If spam is becoming a great burden for you and your business this surely will be relief for you.
no yes yes yes
ვებმეილი
 
Webmail is web based access to your email accounts anywhere, anytime by logging in user-friendly web interface.
yes yes yes yes
POP3/IMAP წვდომა
 
We support two Internet standard protocols for email retrieval.

POP3 (Post Office Protocol Version 3) access allows you to download your email messages straight to your computer and navigate them using mail client e.g. Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora, etc.

IMAP (Internet Message Access Protocol) is a powerful protocol providing you direct access to your mail box online while all email messages are still kept on the mail server. Thus, you can control your emails from a desktop computer at home, a workstation in your office, a notebook computer while traveling without transferring or synchronizing messages between computers.

We stronly recommend to use IMAP protocol when you setup your email client software.
yes yes yes yes
SMTP წვდომა
 
SMTP Access (Simple Mail Transfer Protocol) is an Internet standard for electronic mail (email) transmission across Internet Protocol (IP) networks. Mail servers use SMTP to send emails. Without this feature you cannot send emails. ბაზისი accounts has SMTP turned Off based on spam threats.
no yes yes yes
ავტომოპასუხე
 
Autorespoder is option to set your personal auto respond message to your email account(s). Use it when you are away, or just as notification upon receiving an email. This feature is available only on paid accounts due to its mail server demanding nature.
no yes yes yes
ელ-ფოსტის ჩამჭერი (Catch-All)
 
Catch-All is mail box that catches all emails send over to not existing email box. For example if you only have mail box This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , any email send over to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it will go inside this Catch-All mail box. Paid accounts have this useful feature rather than Free accounts due to its mail server demanding nature.
no yes yes yes
ელ-ფოსტის გადამისამართება
 
Email Forwarding is option to forward your incoming email traffic to any other chosen email address. Paid accounts has this feature rather than Free accounts due to its mails server demanding nature.
no no yes yes
სკრიპტები და მონაცემთა ბაზებიბაზისისტანდარტიპრემიუმიბიზნესი
MySQL მონაცემთა ბაზა
 
MySQL Database is a multi-user SQL(Structured Query Language) database server management system which supports languages such as C, C++, Java, PHP, Perl, Python etc. On our shared hosting platform can be created and utilized MySQL databases version 5.
1 2 5 შეუზღუდავი
MySQL ბაზის მოცულობა
 
MySQL Database Storage is the space you can utilize for each of your MySQL Database(s).
10 MB 50 MB 100 MB შეუზღუდავი
phpMyAdmin
 
phpMyAdmin is php written web based tool. Using it you can handle the administration of MySQL database. The most frequently used operations are supported by the user interface (managing databases, tables, fields, relations, indexes, users, permissions, etc), while you still have the ability to directly execute any SQL statement.
yes yes yes yes
PHP
 
PHP (Hypertext Preprocessor) is a widely-used web development scripting language that can be embedded into HTML. Currently 80% of all dynamic web pages are devepoped on php. On our paid hosting you can run php files that require PHP version 5 .
PHP5 PHP5 PHP5 PHP5
php.ini
 
php.ini is the configuration file of the PHP interpreter. By editing the php.ini file you can customize the PHP configuration of your web hosting account.
no yes yes yes
APS.NET
 
APS.NET is web application framework developed and marketed by Microsoft for building dynamic web sites, web applications and web services. On our servers ASP.NET is running on Linux with Apache. It supports ASP.NET 2.0.
no no no 3 sites
Perl, CGI
 
Perl is a high-level, general-purpose, interpreted, dynamic programming language. Perl is one of the most common CGI scripting languages.

CGI (Common Gateway Interface) is one method by which a web server can obtain/send data from/to databases, documents, and other programs, and present that data to viewers via the web.
yes yes yes yes
3200 Perl Module
 
A Perl Module is a discrete component of software for Perl programming language. It can be used by a Perl program or by other perl module. Collection of over 3200 Perl modules are available.
no yes yes yes
Ruby
 
Ruby is dynamic programming language with a focus on simplicity and productivity. It combines and supports multiple programming paradigms, including functional, object oriented, imperative and reflection. It also has a dynamic type system and automatic memory management. It is similar in varying respects to Python, Perl and etc.
no yes yes yes
Python
 
Python is a dynamic object-oriented programming language that can be used for many kinds of software development. It offers strong support for integration with other languages and tools, comes with extensive standard libraries, and can be learned in a few days.
no yes yes yes
SSI მხარდაჭერა
 
SSI (Server Side Include) Support enables commands executed by the server as it parses your HTML file. Server side includes can be used to include the value of various server environment variables within your HTML.
no yes yes yes
Crontab მხარდაჭერა
 
Crontab Support is option to schedule commands to be executed periodically. It reads series of commands (cron jobs) and executes them according to the predefined schedule.
no no no yes
Curl
 
Curl is a command line tool for transferring files with url syntax.
no yes yes yes
GD
 
GD is source code library for the dynamic creation of images by programmers. GD creates PNG, JPEG and GIF images, among other formats. It is commonly used to generate charts, graphics, thumbnails etc.
yes yes yes yes
ImageMagick
 
ImageMagick is a robust collection of tools and libraries to read, write, and manipulate an image in different variety of formats.
no yes yes yes
IonCube
 
IonCube is application that run files encoded by IonCube Optimizer. It protects PHP programming language from being viewed, changed, and run on unlicensed computers.
no yes yes yes
Zend Optimizer
 
Zend Optimizer is an application that enables PHP to run files encoded by the Zend Guard. It is widely-used to run encoded application.
no yes yes yes
საიტის სტატისტიკაბაზისისტანდარტიპრემიუმიბიზნესი
წვდომისა და შეცდომების Logs ფაილი
 
Access & Error Logs is option to monitor the access and error log files for the domain names and subdomains inside your hosting account.
no yes yes yes
ტრაფიკის სტატისტიკა
 
Traffic Statistics shows the traffic of the domain names and subdomains in your hosting account. You can see detailed traffic statistics for your hostnames for the current day, last 7 days and for the last 6 months.
yes yes yes yes
Webalizer სტატისტიკა
 
Webalizer Statistics is a web server log file analysis program which produces usage statistics in HTML format. Yearly, monthly, daily and hourly usage statistics are presented, as well as usage by site, URL, referrer, user agent (browser), username, search strings, entry/exit pages, and country (some information may not be available if not present in the log file being processed).
no yes yes yes
საოპერაციო სისტემა, კავშირი და უსაფრთხოებაბაზისისტანდარტიპრემიუმიბიზნესი
მდგრადი Linux + Apache
 
Linux is a freely distributed Unix-type operating system. Under Linux can be run most of the hardware platforms.

Apache is web server application available for wide variety or operating systems like Linux.
yes yes yes yes
საერთო SSL
 
Shared SSL (Secure Socket Layer) for encrypted trasmissions of details over your site is available on paid hosting accounts. It is good to have a SSL if any personal or other secure details are transmitted over your site.
no yes yes yes
SPAM / ვირუსისგან დაცვა
 
SPAM / Virus Protection by special programs installed on the server to scan, detect and remove any unwanted programs that can potentially corrupt or infringe the normal operation of PC over email. This also stops to great extend unsolicited commercial emails.
no yes yes yes
Secure Shell წვდომა
 
Secure Shell Access is remote secure access to your web hosting account over SSH client.
no yes yes yes
Firewall დაცვა
 
Firewall Protection protects the machine your hosting account is located. With this protection your web site is absolutely protected from any standard web server attack.
yes yes yes yes
RAID სარეზერვო კოპირება
 
RAID Backup (Redundant Area of Independent Drives) provides increased data reliability. This system stores your data simultaneously on two HDDs, in case of a hard drive crash we can restore backup from the unimpared HDD.
no yes yes yes
50 Gbits ქსელის კავშირი
 
50 Gbits Network Connectivity is the speed of the port connecting our web hosting cluster and the global network. The clustered servers are located in such a way that at peak times paid servers are speed attended with priority.
yes yes yes yes
Zacky Tools ინსტალერი - 50+უფასო პროგრამაბაზისისტანდარტიპრემიუმიბიზნესი
შიგთავსის მართვის სისტემა
 
A Content Management System (CMS) is a computer application used to create, edit, manage, search and publish various kinds of digital media and electronic text. The following CMS systems can be installed FREE and AUTOMATICALLY within any paid web hosting account: Joomla, Mambo, phpFusion, Xoops, TYPO3, Drupal, Moodle, Open-Realty, Website Baker, FuzzyLime, PHP-Nuke, PostNuke, phpWCMS, phpWebSite, SiteFrame, e107.
no yes yes yes
Web ბლოგი
 
Web Blog is a website, usually maintained by an individual with regular entries of commentary, descriptions of events, or other material such as graphics or video. The following Blogs can be installed FREE and AUTOMATICALLY within any paid web hosting account: Nucleus, WordPress, b2evolution, Geeklog, Textpattern.
no yes yes yes
ფორუმი, ჩეთი
 
Discussion Board refers to forum or message board. In general means online discussion site. The following Discussion Boards can be installed FREE and AUTOMATICALLY within any paid web hosting account: phpBB and SimpleMachines.
no yes yes yes
სურათების გალერეა
 
Image Gallery is any software to upload your pictures, which is web based for your friends and family. The following Image Galleries can be installed FREE and AUTOMATICALLY within any paid web hosting account: Coppermine, 4images, Gallery and Plogger.
no yes yes yes
GuestBooks
 
GuestBook is a logging system that allows visitors of a website to leave a public comment. Generally it does not require to create a user account. The following GuestBooks can be installed FREE and AUTOMATICALLY within any paid web hosting account: Advanced Guest Book and MJGUEST.
no yes yes yes
eCommerce გადაწყვეტები
 
eCommerce Solution refers to software procucts that help you selling products over Internet. These are but not limited to Shopping Carts and other additional modules. The following Shopping Carts can be installed FREE and AUTOMATICALLY within any paid web hosting account: AgoraCart, Oscommerce and Zencart.
no yes yes yes
მომხმარებლის მხარდაჭერის მართვა
 
Customer Support Management is customer support tool for closer touch and better communication with clients. The following Customer Support Management systems can be installed FREE and AUTOMATICALLY within any paid web hosting account: SupportLogic, Crafty Syntax, Help Center Live, phpTickets, osTicket.
no yes yes yes
Ad Management
 
Ad Management is software application for newletters, managing selling and delivery of online advertising inventory. The following Ad Management systems can be installed FREE and AUTOMATICALLY within any paid web hosting account: PHPlist and OpenX.
no yes yes yes
კალენდარი
 
Calendar is system, where visitors can post comments for events, optional e-mail notification for approved/rejected events, adding picture galleries and other features. The following Calendar can be installed FREE and AUTOMATICALLY within any paid web hosting account: Maian Events.
no yes yes yes
Classified Ads
 
Classified Ads is software that set up your own classified section, users can post/delete their ads without your intervention. The following Classified can be installed FREE and AUTOMATICALLY within any paid web hosting account: e-Classifieds Free Edition.
no yes yes yes
ხშირად დასმული შეკითხვები (F.A.Q.)
 
F.A.Q. (Frequently Asked Questions) is a software that supports user and group based permissions on categories and records. You/your users can enter, edit, delete frequently asked questions and their answers listed on your web site. The following F.A.Q. application can be installed FREE and AUTLMATICALLY within any paid web hosting plan: phpMyFAQ.
no yes yes yes
Groupware Tools
 
Groupware is software designed to help people involved in a common task achieve their goals. The following Groupware applications can be installed FREE and AUTOMATICALLY with any paid web hosting account: dotProject and PHProjekt.
no yes yes yes
გამოკითხვა & მიმოხილვა
 
Polls & Survey are software procucts for creating and maintaining Polls and Surveys gather results and view statistics. The following Polls & Surveys can be installed FREE and AUTOMATICALLY withing any paid web hosting plan: Advanced Poll, phpESP and LimeSurvey.
no yes yes yes
Web Hosting Tools
 
Web Hosting Tool is webware package, designed to handle clients, orders, invoices, notes and helpdesk for hosting resellers but not limited to. The only one available application of this kind is phpCOIN.
no yes yes yes
Wiki
 
Wiki refers to the following software applications: DokuWiki, TikiWiki and MediaWiki. See Zacky Installer page for more information.
no yes yes yes
ტექნიკური დახმარებაბაზისისტანდარტიპრემიუმიბიზნესი
24/7/365 მხარდაჭერა
 
24/7/365 Customer Support is highly qualified professionals at your disposal 24 hours, 7 days a week, 365 days a year on shift ready to help you with any issues that you might come across while using our web hosting services.
ლიმიტირებული yes yes yes
მხარდაჭერის საბილეთო სისტემა
 
Integrated Ticket System is a system you can file a ticket to our technical support team. We will shortly provide you with a precise answer to your concrete issue.
ლიმიტირებული yes yes yes
ონლაინ დოკუმენტაცია
 
Online Documentation is our F.A.Q. (Frequently Asked Questions). This is the place we file the problems most of our clients come across. Detailed instructions on every problem step by step is your quick troubleshooter.
yes yes yes yes
ფასებიბაზისისტანდარტიპრემიუმიბიზნესი
ინსტალაცია/აქტივაცია
 
Activation Fee is the fee you are paying for initial web hosting account creation and setup.
0.00 0.00 0.00 0.00
თვიური ფასი, ევრო
 
Monthly Price is the fee you have to pay per month for using our web hosting services. The prices are proportionate to the features you get with each account.
2.00 3.00 4.00 5.00
პრომო ფასი, წელიწადში
 
Promo Price is the promotional price for a new signup.
€24.00 €36.00 €48.00 €60.00
  შეკვეთა შეკვეთა შეკვეთა შეკვეთა

 

 

 

შეთავაზებები:

საიტის სტრუქტურები

ონლაინ მაღაზია 1800 ლარიდან
პროდუქციის კატალოგი 1100 ლარიდან
სიახლეების პორტალი 1300 ლარიდან
პერსონალური ვებ-გვერდი 400 ლარიდან
SEO (საძიებო ოპტიმიზაცია) 120 ლარიდან
საიტის ადმინისტრირება თვეში 40 ლარიდან


გრაფიკული მომსახურება

ლოგოები 80 ლარიდან
კორპორაციული სტილი 400 ლარიდან
ბანერები 60 ლარიდან

blue-guaranteeვებ-დიზაინ სტუდია "GT Studio" გთავაზობთ თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის წარმატებულად მართვა პოპულარიზაციისათვის ინტერნეტთან დაკავშირებული საქმიანობის სრულ სპექტრს. პროფესიონალური კონსულტაციები, საიტის შექმნა, საიტების აუდიტი, და მზა საიტებისა და სარეკლამო მასალების დახვეწა, საიტების ოპტიმიზაციის სერვისი, საიტების პოპულარიზაცია, რეკლამირება და საძიებო სისტემებში წამოწევა, საიტების პოპულარიზაციის მონიტორინგი, საბანერო რეკლამა, ინტერნეტ რეკლამა - ესაა მოკლე ნუსხა იმ მომსახურებისა, რასაც გთავაზობთ ვებ დეველოპერული სტუდია "GT Studio" .

ავტორიზაცია

უკუკავშირი

დაინტერესდით?

დაგვირეკეთ                   მოგვწერეთ

+995 32 205 20 16

ან შეავსეთ ქვემოთმოყვანილი ფორმა და ჩვენ დაგირეკავთ.